با وجود مخالفت فرانسه، اتحادیه اروپا گفتگوهای تجاری با آمریکا را آغاز می کند ...