تلاش های ترامپ در راستای تحریم نفت ایران و ونزوئلا اکنون به یک نقطه بحرانی رسیده است که با توجه به پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی در دنیا، ادامه آن ممک ...