نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی گفت: بایستی زیرساخت ها را فراهم کنیم تا نعمت باران به نقمت و این فرصت به تهدید تبدیل نشود. ...