مهدی رحمتی برای بازی با ماشین سازی نامش به لیست این تیم اضافه می شود. ...