در چهل و هشتمین قسمت از برنامه لودینگ، سری به درآمدهای بازیکنان eSport می زنیم و از تئوری های توطئه در بازی های ویدیویی می گوییم. ...