به گزارش تهران پرس، قرار بود بنیاد مستضعفان نقشه های این ساختمان را تا پایان سال گذشته برای تأیید به شهرداری تهران ارسال کند. علی محمدسعادتی اظهارداشت ...