حساب و کتاب و انتقال وجه در پرداخت های دنگی، از دغدغه های همیشگی است. اما راه حل مواجهه با این قضیه چیست؟ ...