فدراسیون شنا و نجات غریق برای استخر آزادی قرارداد امضاء می‌کنند ...