انتشار آمار فروش تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج در هفته سوم فروردین ...