بررسی نوآوری در امر خیر و نحوه مدیریت آن/ ضرورت تقویت کار‌های مردمی ...