شرایط ارائه لیست کاندیداهای انتخابات مجلس مشخص شد ...