فروزنده: مجلس با تصویب لایحه و طرح‌های مختلف چهره کریه آمریکا را به جهانیان نشان دهد ...