خرم آباد - ایرنا - سیل نیز مانند هر بحرانی و هر حادثه ای بعد از طی مراحل اولیه خود در صورت فراموشی و یا بی توجهی می تواند پیامدهای اجتماعی ، رفاهی و ر ...