مجتبی شاکری افزود: تاکنون براساس آنچه اعلام شده ایستگاه مهدی آباد با 87 میلیمتر بیشترین میزان بارش را در شهرستان داشته و 34 میلیمتر نیز در شهر خلیل آب ...