سرمربی مورد نظر تیم ملی برای آمدن به ایران یک مشکل جدی دارد. ...