کارگران پیمانکاری نفت از عدم تحقق وعده‌ها انتقاد دارند و می‌گویند رفاهیاتی که پرداخت می‌شود دائم و مستمر نیست. ...