بانک مرکزی بامداد یکشنبه، 10 تیر 97، فهرست هزارو 482 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام شد، وزیر وقت صمت ...