مدیر تیم امید درباره تاکید ویژه رئیس جمهوری ایران صحبت کرد که بازی‌های تیم امید و مسیر آنها برای صعود به المپیک را بررسی می‌کند. ...