نویسنده رمان شورآب که خود سابقه مهاجرت و سالها زندگی در آلمان را داد، معتقد است که مهاجرت در ابتدا بر اثر تشدید تنهایی صورت می‌پذیرد و اگر کسی تصویر ب ...