عبدالصاحب ناصری فعال رسانه ای در یادداشتی با عنوان مدرسه، در چنگال طوفان به برخی پیامدهای حوادث طبیعی در کشور و استان در بخش آموزشی پرداخته است. ...