حناچی: رئیس جمهور درخصوص حمایت از مترو قول همکاری داد ...