مرحله تمرینی رژه هوایی جنگنده های نیروی هوایی ارتش برگزار شد ...