آسیای مرکزی در یک‌دهه اخیر؛ شاخص‌هایی که «چالش» و «فرصت» شدند ...