حسین شیخ رضایی، مدیر نشر کرگدن شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را را بسیار آشفته توصیف کرد که در شأ ...