کمک‌های بانوان به سیل‌زدگان در مهدیه اردبیل جمع آوری می‌شود ...