شهردار: برخی مناطق گرگان در معرض رانش زمین است ...