شما اگر جال عادل فردوسی پور بودید چه کاری انجام می دادید پس از این همه حاشیه ...