ایران، یکی از موضوعات مورد بحث در سفر مقام آمریکایی به قدس اشغالی ...