علیاری: انتظارات مردم از کشتی به جا است/ به آمادگی مطلوبی رسیده‌ام ...