شعرخوانی رضا قاسمی در بیست و چهارمین محفل شعر «قرار» منتشر شد. ...