31 نفر از نمایندگان سازمان های بین المللی به خوزستان می آیند ...