کلیسای نوتردام پاریس عصر دوشنبه 26 فروردین در شعله‌های آتش سوخت. حجم این آتش سوزی به قدری است که بخشی از سقف کلیسا را در برگرفته است. به گفته سخنگوی ک ...