در پی کشف یک بمب عمل نکرده متعلق به جنگ جهانی دوم در فرانکفورت آلمان، حدود 600 نفر از مناطق اطراف آن تخلیه شدند. ...