گیشه طرفداری؛ 27 فروردین؛ کلینزمن گزینه انحرافی ...