دنبال راه حل دور زدن مشکلات پتروشیمی گچساران هستیم ...