فیلم/فینالیست شدن حریف استقلال با غلبه بر الاهلی ...