آتش سوزی در کلیسای نوتردام همچنان ادامه دارد و زبانه های آتش در مهمترین کلیسای فرانسه همه فرانسویان ...