وزیر اقتصاد: ما هم کمیته مقابله با تحریم داریم ...