طاهریان فرد دستیار ویژه ظریف در امور افغانستان شد ...