عملکرد درخشان استرلینگ در تمام رقابت‌های من‌سیتی ...