اولرایش: ناراحت کننده است که مانوئل نویر در چنین شرایطی مصدوم می شود؛ من آماده بازی هستم ...