دوست دیرین و ایام جوانی رهبر انقلاب گفت که خدارا شکر نه فقط رهبر انقلاب پاسدار بیت‌المال است فرزندانش هم در کنار ایشان از هیچ امکانات مملکتی استفاده ن ...