شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا به شورای نظامی انتقالی سودان 15 روز مهلت داد تا قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند. ...