مأموران گمرک مرزی میلک، از یک دستگاه کامیون خروجی مقدار 6550 لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین و گازوئیل کشف کردند. ...