در بیست و ششمین روز بهار، سکه به 4میلیون و 870هزار تومان رسید.  ...