حافظ روشندل قزوینی در مسابقات نابینایان جهان اسلام درخشید ...