شرکت گل گهر سیرجان در حمیدیه خوزستان سالن ورزشی احداث می کند ...