طلب 86 میلیارد ریالی بیمارستان ولیعصر«عج» آبیک از سازمانهای بیمه گر ...