مدیرعامل بنیاد برکت: 15هزار طرح اشتغالزا را اجرایی می کنیم ...