عراق پس از سال‌ها درگیری با اشغال و جنگ داخلی، اکنون با سیاست میانه روی و تصمیم مقامات ارشد به دنبال حفظ رابطه خوب خود با ایران و آمریکا و بازیافتن نق ...